Deze site maakt gebruik van cookies.Meer wetenAccepteren

1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. slapen-baby-kind.be kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van slapen-baby-kind.be. Hoewel slapen-baby-kind.be hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. slapen-baby-kind.be kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

1.3 slapen-baby-kind.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie en producten.

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. slapen-baby-kind.be garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen slapen-baby-kind.be en de beheerders van die sites.

1.6 Het is mogelijk dat de website van slapen-baby-kind.be gebruik maakt van "cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

1.7 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van slapen-baby-kind.be, moet u op voorhand schriftelijk contact opnemen met onze webmaster.

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 slapen-baby-kind.be behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt:

om de door u gevraagde informatie te verstrekken
om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden
voor direct marketing
U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifieren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

3. Algemene voorwaarden
 

3.1. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van slapen-baby-kind.be en deze te aanvaarden Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder kennisgeving hiervan. Wij raden u daarom aan om deze algemene voorwaarden af en toe door te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen

3.2. Aanbieding/overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand na het aanvaarden van uw bestelling door slapen-baby-kind.be. slapen-baby-kind.be is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, deelt slapen-baby-kind.be dit mee binnen de 10 werkdagen na ontvangst ven de bestelling

3.3.Prijzen
De prijzen van de producten worden vermeld in Euro inclusief BTW. Na ontvangst van de betaling per overschrijving, credit card wordt de bestelling verzonden.

3.4.Verzakingsrecht
De consument heeft het recht slapen-baby-kind.be mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten opgeven, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien u van de aankoop afziet zendt u een bericht dat u afziet van de verkoop binnen de gespecifiëerde termijn van max. 7 dagen. U kunt dit bericht verzenden per e-mail, fax of per brief.

De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een maximumtermijn van drie werkdagen. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. slapen-baby-kind.be kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

3.5.Communicatie bestellingen
Onjuist verzonden bestellingen: gelieve uw opmerkingen per e-mail, fax of per brief te melden binnen de 3 werkdagen na ontvangst. Klachten kunt u ons schriftelijk bezorgen

3.6.Aansprakelijkheid
Deze site wordt door slapen-baby-kind.be ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. slapen-baby-kind.be legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst slapen-baby-kind.be elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. slapen-baby-kind.be zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website en producten, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

3.7.Onbindende clausule
Indien enige bepaling in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, wordt deze bepaling geschrapt en blijven alle overige bepalingen van kracht.

4. Geschillen

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Kortrijk (Belgie), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

5.Contact

Tom Vermeersch
Gullegemsesteenweg 131
8501 Bissegem
België
0032 56 37 49 37

BTW 898.624.232